Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)


  Pilar Morgade Saavedra
+34 981 555 103





Universidade de Santiago de Compostela (USC)


  José Luís Villaverde Acuña
  Montserrat Camiña Tato
+34 881815541







Universidade de Vigo (UVIGO) – Grupo REDE


  Fernando León Mateos
+34 986 130 108





Cluster Saúde de Galicia (CSG)


  Gisela Garcia Alvarez
+34 602 247 149







Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA)


  Loli Pereiro Mato
+34 881 120 459









International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)


  Ana Vila
+ 351 253 140 112 – (2187)



Health Cluster Portugal – Associação do Pólo de Competitividade da Saúde (HCP)


  Patricia Patricio
+351 220 968 183





Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)


  Henrique de Almeida
+351 912241175



Centro Clínico Académico Braga (2CABraga)